Free sheet music

Comments

Leave an email if you need an answer

Name or pseudo :


Email address (optional) :


Anti-spam. How are operation

Lyrics

Đàn chim trắng

Một đàn chim trắng sắp hình chữ « v »
Buoi chiều tan học, cùng nhau bay về
Ôi nhớ về đây, các con đi đâu,
Ôi đàn chim trắng bay về mau mau,
Ôi đàn chim trắng bay về mau mau.

Một đàn chim trắng sắp hình chữ « v »
Buoi chiều tan học, cùng nhau bay về
Ôi nhớ về đây, bé chắng đi chỏi,
Không nhủ chim trắng la đà khắp nỏi
Không nhủ chim trắng la đà khắp nỏi-->