Free sheet music

Lyrics

1. Oganaich ùir a rinn m' fhàgail

Hi ri-abh o hiùraibh o ho
Hi ri-abh o ro hùbhag
Hi ri-abh a hiùraibh o ho

2. Chum thu air deireadh air chàch mi

3. Gun fhios dha m'athair no m' mhàthair

4. Gun fhios dham phiuthar no m' bhràithai

5. A bhean ud thall aig a chuibhle

6. Fhios agad fhèin mar a tha mo chridhe

7. Caimbeulach òg oirre shiubhal

8. 'S nach fhaigh mi baisteadh an Uibhist

9. Gu ruig mi fear a' chùil bhuidhe

10. Chum thu air deireadh air chàch mi

Comments

Leave an email if you need an answer

Name or pseudo :


Email address (optional) :


Anti-spam. How are operation

-->